Klachtenreglement L.I.V.I.N.G.

De klachten kunnen mondeling of schriftelijk door de cliënt / klager worden ingediend bij living.lifecoach@gmail.com of verpleegkundigconsulente@gmail.com. 

Hierbij gaat het om het beschrijven van direct gedrag of uitlatingen van organisatieleden van L.I.V.I.N.G. en daarnaast om gedrag van derden die werkzaamheden ten behoeve van cliënten

van L.I.V.I.N.G. in opdracht van L.I.V.I.N.G. hebben verricht.

 

De klager krijgt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van ontvangst de klacht. 

In deze bevestiging wordt de klacht zo helder en duidelijk mogelijk beschreven. Hierin zijn datum, de feitelijke omschrijving van het incident en de persoon waarop het betrekking heeft van belang.

Indien er reeds langer dan een jaar is verstreken tot indiening van de klacht, hoeft deze niet te worden behandeld. 

Bij het niet behandelen van de klacht wordt binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk in kennis gesteld.

In eerste instantie zal getracht worden in gezamenlijk overleg tot een oplossing van de klacht komen.

Indien dit niet lukt kan er contact opgenomen worden met Klachtenportaal Zorg. 

Zij zijn een onafhankelijke partij.

 

De klager en diegene waar de klacht betrekking op heeft, worden in de gelegenheid gesteld hun visie op het gebeuren te geven en er wordt een schriftelijk verslag van het gesprek gemaakt.

Dit wordt aan beide betrokkenen toegezonden. Binnen vier weken wordt de klacht afgehandeld. 

De klager krijgt schriftelijk en gemotiveerd de bevindingen van het onderzoek toegestuurd en wordt tevens op de hoogte gebracht over eventuele maatregelen naar aanleiding van de

bevindingen.

Spelregels van Klachtenportaal Zorg voor de klachtenprocedure:

Een klacht bij Klachtenportaal Zorg kan worden ingediend:

·  Contact via de e-mail info@klachtenportaalzorg.nl

·  Via www.klachtenportaalzorg.nl. u vult het formulier “klacht indienen” in .

·  Schriftelijk, door de klacht te sturen naar Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

Ook voor het stellen van vragen kunt u contact met hen opnemen.

Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart:

1.       Ontvangst klacht.

2.       Eerste beoordeling klacht door “Klachtenportaal Zorg”.

3.       De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen.

4.       De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht.
Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager.

5.       Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie.

6.       Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd.

7.       Bij de keuze voor bemiddeling wordt de Zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen.

8.       Er wordt gezocht naar een passende oplossing.

9.       De klager wordt op de hoogte gebracht van de .resultaten van het gesprek met de zorgverlener.

10.    Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld.

11.    Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.

12.    De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.

13.    Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.

14.    De klacht is afgehandeld.